• Verzendkosten NL tot 20kg zijn € 4,95 Verzendkosten België tot 20kg zijn € 10,95
  • Verzenden met PostNL

Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Armabaits V.O.F

Armabaits v.o.f., ingeschreven bij de KvK onder nummer 84193565

Bedrijf:

De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:

De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Koop op afstand:

De overeenkomst tussen de wederpartij en Armabaits v.o.f., waarbij in het kader van een door de Armabaits v.o.f. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Armabaits v.o.f. en de Wederpartij.

Product:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Armabaits v.o.f

Wederpartij:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Paragraaf: 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Armabaits v.o.f. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Armabaits v.o.f deze schriftelijk heeft aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Armabaits v.o.f., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Armabaits v.o.f. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Indien Armabaits v.o.f. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Armabaits v.o.f in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Paragraaf: 2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

(1) D.m.v. de webshop van Armabaits v.o.f. is er 1 soort shop beschikbaar waar de producten die Armabaits v.o.f vervaardigd zijn te bestellen.

(2) Armabaits v.o.f. is in zijn geheel verantwoordelijk voor de artikelen en motieven die verkrijgbaar zijn en in de webshop.

Paragraaf: 3 Verantwoordelijkheid Wederpartij

(1) De Wederpartij dient er, bij het plaatsen van order dit zorgvuldig te doen en te controleren of hij/zij het juiste besteld en af rekent.

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren bevestigt de Wederpartij de bestelling gecontroleerd te hebben.

Paragraaf: 4 Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde “Aanbiedingen” zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Armabaits v.o.f. te bestellen.

(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit onderstaande talen: Nederlands.

Daarop stuurt Armabaits v.o.f. de klant per e-mail een bestelbevestiging. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Armabaits v.o.f. is binnengekomen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Armabaits v.o.f het bestelde product naar de klant heeft verzonden.

(3) Armabaits v.o.f kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

(4) Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Armabaits v.o.f. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Armabaits v.o.f. anders aangeeft.

(5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Armabaits v.o.f niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

(6) Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

(7) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Armabaits v.o.f. zelf tijdig en volledig door leveranciers worden beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Armabaits v.o.f. verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Armabaits v.o.f nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

(8) Producten, die besteld zijn maar niet meer leverbaar zijn, omdat deze niet meer in het asortiment zitten, word een alternatief voor aangeboden, dit gebeurt altijd in overleg. Denkende aan een andere smaak, maat of geheel ander artikel. Kan hier geen keuze uit worden gemaakt, dan word het totaal bedrag van de artikelen die niet meer leverbaar zijn geretouneerd.

(9) Armabaits v.o.f. behoud altijd het recht om een order die geplaatst en voldaan is altijd nog te weigeren/annuleren.

(10) Bij annulering van een order binnen 24 uur worden er administratiekosten in rekening gebracht.

(11) Armabaits v.o.f.  en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

(12) Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Armabaits v.o.f.  de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

(13) Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Armabaits v.o.f  zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

(14)Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Armabaits v.o.f.  de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

(15) Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Armabaits v.o.f.  daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Armabaits v.o.f.  proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

(16) Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Armabaits v.o.f.  zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Paragraaf: 5 Annulering overeenkomst

(1) De Wederpartij heeft het recht de overeenkomst te annuleren.

(2) Ingeval van annulering zal Armabaits v.o.f.  de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal Armabaits v.o.f.  de Wederpartij een overzicht van verstrekken.

(3) Daarnaast heeft Armabaits v.o.f in geval van annulering 48 uur na het sluiten van de overeenkosmt het recht om 20% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst.

Paragraaf: 6 Uitvoering overeenkomst

(1) Armabaits v.o.f.  heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

(2) Armabaits v.o.f.  heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

(3) Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, Armabaits v.o.f het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

(4) Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, Armabaits v.o.f het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

(5) Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Armabaits v.o.f.  niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

(6) De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Armabaits v.o.f.

(7) Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Armabaits v.o.f.  het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Paragraaf: 7 Levering/verzending en termijnen

(1) De levering zal plaatsvinden binnen een door Armabaits v.o.f.  opgegeven termijn.

(2) Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

(3) Indien Armabaits v.o.f.  gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Armabaits v.o.f.  heeft verstrekt.

(4) Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Armabaits v.o.f.  schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Armabaits v.o.f.  alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

(5) Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Armabaits v.o.f.  zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Armabaits v.o.f binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

(6) De levering wordt uitgevoerd door een door Armabaits v.o.f.  gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.armabaits.nl

(7) Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

(8) Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. Levering vindt plaats op locatie van Armabaits v.o.f.  of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

(9) De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren met zich meebrengt.

(10) Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Armabaits v.o.f.  de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

(11) De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

(12) Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Paragraaf: 8 Prijzen

(1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen, deze prijzen zijn vermeld in de winkelwagen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW en andere heffingen van overheidswege. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.

(2) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.armabaits.nl

(3) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

(4) Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

(5) Van alle bijkomende kosten zal Armabaits v.o.f.  tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

(6) Indien Armabaits v.o.f.  met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Armabaits v.o.f.  gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

(7) Indien Armabaits v.o.f.  het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Paragraaf: 9 Koop op afstand

(1) Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

(2) Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.

(3) Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Armabaits v.o.f.  geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

(4) In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien Armabaits v.o.f.  het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

(5) Indien Armabaits v.o.f.  niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Armabaits v.o.f.  geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Armabaits v.o.f.  in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

(6) De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via een standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

(7) Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

(8) Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Armabaits v.o.f.  heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

(9) Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Armabaits v.o.f.  uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

(10) Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Armabaits v.o.f.  de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Armabaits v.o.f uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien .  en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van de wederpartij.

(11) Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

– Producten op maat en op wens van de wederpartij gemaakt;

– Hygiënische producten, waarvan de verpakking geopend is;

– Producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

– Producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

– Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

– Producten van persoonlijke aard;

Paragraaf: 10 Betaling

(1) Betaling vindt plaats door middel van de mogelijk betaalmethoden zoals vermeld op de website www.armabaits.nl

(2) Betaling dient vooraf te geschieden.

(3) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Armabaits v.o.f. het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

(4) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Armabaits v.o.f  pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

(5) De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

(6) Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

(7) Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

(8) In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Armabaits v.o.f.  en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Armabaits v.o.f  onmiddellijk opeisbaar.

Paragraaf: 11 Incassokosten

(1) Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

(2) Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Armabaits v.o.f. , voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

(3) Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Armabaits v.o.f, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

(4) Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Armabaits v.o.f.  pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Armabaits v.o.f.  de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

(5) De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Paragraaf: 12 Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle door Armabaits v.o.f in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Armabaits v.o.f.  totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

(2) Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

(3) Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Paragraaf: 13 Opschorting

(1) Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Armabaits v.o.f.  het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

(2) Voorts is Armabaits v.o.f.  bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Armabaits v.o.f.  omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Armabaits v.o.f kan worden gevergd.

(3) Armabaits v.o.f behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Paragraaf: 14 Ontbinding

(1) Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Armabaits v.o.f.  bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

(2) Voorts is Armabaits v.o.f.  bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Armabaits v.o.f.  omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Armabaits v.o.f.  kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Armabaits v.o.f kan worden gevergd;

– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

– de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

– de Wederpartij komt te overlijden.

(3) Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

(4) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Armabaits v.o.f op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

(5) Indien Armabaits v.o.f de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Armabaits v.o.f.  niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

(6) Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Armabaits v.o.f.  geleden schade.

Paragraaf: 15 Overmacht

(1) Een tekortkoming kan niet aan Armabaits v.o.f.  of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

(2) Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Armabaits v.o.f geen invloed kan uitoefenen en waardoor Armabaits v.o.f.  niet in staat is de verplichtingen na te komen.

(3) Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Armabaits v.o.f.  in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

(4) Armabaits v.o.f.  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Armabaits v.o.f.  zijn verbintenis had moeten nakomen.

(5) In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

(6) Zowel Armabaits v.o.f als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

(7) Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Armabaits v.o.f.  zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

(8) Indien Armabaits v.o.f ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Armabaits v.o.f gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Paragraaf: 16 Garantie

N.V.T

 

Paragraaf: 17 Onderzoek en reclame

(1) De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen twee dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

(2) Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na levering van het Product schriftelijk aan Armabaits v.o.f.  gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

(3) Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na ontdekking ervan aan Armabaits v.o.f.  gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

(4) Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

(5) Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

(6) De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Armabaits v.o.f  binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

(7) Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Paragraaf: 18 Beperking van de aansprakelijkheid

(1)  Armabaits v.o.f is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Armabaits v.o.f

(2) Armabaits v.o.f.  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

(3) Armabaits v.o.f.  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Armabaits v.o.f.  is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Armabaits v.o.f.  kenbaar behoorde te zijn.

(4) Armabaits v.o.f.  is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

(5) Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Armabaits v.o.f.  vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Paragraaf: 19 Vrijwaring

(1) De Wederpartij vrijwaart Armabaits v.o.f voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

(2) Indien Armabaits v.o.f door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Armabaits v.o.f zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Armabaits v.o.f.  en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Paragraaf: 20 Verjaringstermijn

(1) Voor alle vorderingen jegens Armabaits v.o.f.  en de door Armabaits v.o.f.  (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

(2) Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Armabaits v.o.f.  ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Paragraaf: 21 Recht tot herroeping

Goederen die besteld zijn uit onze Textiel groothandel, of op maat gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief

(1) Recht tot herroeping

Indien u consument bent in de zin van het burgelijk wetboek (abw), kunt u uw verklaring op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van deze termijn wordt geleverd – door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige producten niet alvorens de eerste deellevering is aangekomen) en evenmin alvorens wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen. Voor inachtneming van de termijn voor herroeping volstaat het de herroeping of het product voor het verstrijken van de termijn op te sturen.

De verklaring van herroeping of de terugzending van de producten dient te worden verstuurd naar:

Armabaits v.o.f

Prof. K. Schilderhof 69

8264 BL Kampen

of per e-mail aan: info@armabaits.nl

Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten die Armabaits v.o.f op basis van specificaties van de klant heeft vervaardigd, of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de klant zijn toegesneden. Dat geldt met name voor producten die met motieven (teksten of motieven) naar wens van de klant worden bedrukt. Het is de klant bekend dat hij Armabaits v.o.f.  bij bestelling van zulke producten een concrete opdracht geeft tot het vervaardigen van de bedoelde producten.

(2) Gevolgen van de herroeping

In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgestaan. Indien u de ontvangen prestatie geheel of ten dele niet of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, dient u ons de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden.

Paragraaf: 22 Bescherming van gegevens

(1) De gegevens en informatie die de Wederpartij aan H Armabaits v.o.f.  verstrekt, zal Armabaits v.o.f zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

(2) Armabaits v.o.f.  handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Armabaits v.o.f.  zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

(3) De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

(4) Bij het bezoeken van de website kan Armabaits v.o.f.  informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

(5) De informatie die Armabaits v.o.f verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

(6) Armabaits v.o.f.  mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

(7) Het is Armabaits v.o.f. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

(8) Armabaits v.o.f mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

(9) Armabaits v.o.f.  zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

(10) De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

(11) De Wederpartij gaat akkoord dat Armabaits v.o.f.  de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Paragraaf: 23 Wijziging algemene voorwaarden

(1) Armabaits v.o.f. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

(2) Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Paragraaf: 24 Toepasselijk recht en geschillen

(1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Armabaits v.o.f partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

(2) De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Let op: de kleuren in de afbeeldingen kunnen iets afwijken van het daadwerkelijke resultaat, check hierbij altijd de ware kleuren


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.